Γκρίτζαλης Δημήτρης

Ο Γκρίτζαλης Δημήτρης (Σπάρτη, 1959) είναι Καθηγητής Α­­σφάλειας στην Πλη­ρο­­φο­ρι­­κή και τις Ε­­πι­κοινωνίες στο Τμήμα Πλη­ρο­­φορικής του Οι­­κο­νο­­μι­­­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Α­­θη­νών. Επίσης, είναι Διευ­θυ­ντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστή­μα­τα και Διευ­θυ­­­ντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Κρί­­σιμων Υ­πο­δομών (www.infosec.aueb.gr).
Είναι κάτοχος Πτυχίου (Μα­θη­ματικά) του Πα­νε­πι­στημίου Πατρών (1977), Μεταπτυχιακού Δι­πλώματος Εξειδίκευσης (M.Sc. Com­puter Scien­ce) από το City University of New York (1984) και διδα­κτο­ρι­κού δι­πλώ­ματος (Α­­­σφά­­λεια Πλη­­­­ρο­­­φο­ρι­­α­κών Συ­στημάτων Υψηλής Ευ­πά­­θειας) από το Τμήμα Μα­­­­­θη­ματικών του Πα­­νε­πι­στη­μίου Αι­­γαίου (1994).

Τα τρέ­­χοντα ε­ρευ­­νητικά του ενδια­φέ­ρο­ντα αφορούν ασφάλεια στο Διεισδυτικό Υπο­λο­γίζειν (UbiCom), προ­­στα­­σία κρίσιμων υποδομών ΤΠΕ, αποτίμηση επικινδυνότητας, ψηφιακά πει­στήρια, προστασία της ιδιωτικότητας στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και προ­στα­­­σία των ατο­μι­κών δικαιω­μά­­των του πολίτη στον Κυβερνοχώρο.

Ο κ. Γκρίτζαλης υπηρέτησε ως μέλος της Αρχής Προ­στα­σί­ας Προσωπικών Δεδομένων. Η κύ­ρια αρμοδιότητά του ήταν η δι­εύ­θυν­ση της διενέργειας ελέγχων ασφάλειας πληρο­φο­ρια­κών συ­στη­μά­των του δη­μόσιου και ιδι­ω­τι­κού τομέα (1997-02). Επίσης, διατέλεσε Πρόεδρος του Δι­οικητικού Συμβουλίου της Ψη­φι­α­κές Ενισχύσεις ΑΕ (ΔΕΚΟ εποπτευόμενη από το ΥΠΑΑΝ) (2010-11). Τέλος, δια­τέ­λε­σε μέ­λος του Δι­οι­κη­τικού Συμβουλίου (19­88-96) και Πρό­εδρος (1996-98) της Ελληνικής Ε­ται­ρεί­ας Ε­­πι­­στη­­μό­νων Η/Υ και Πληρο­φο­ρικής (ΕΠΥ), Πρό­εδρος του Γνω­μο­δοτικού Τεχνι­κού Συμ­βου­λί­ου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Α­πο­κέντρωσης (2003-04), καθώς και εκ­πρό­σωπος της Ελλάδας στην Ευρω­παϊ­κή E­πο­­πτι­κή Αρχή (JSΒ) της EU­ROPOL (1999-01). Από το 1992-2011 υπηρέτησε ως εθνικός εκ­­­πρό­­σω­πος της Ελ­­­­λά­δας στην Τε­χνι­κή Ε­π­ι­τρο­πή 11 της IFIP, που ασχολείται με θέματα Α­­σφά­­­λει­ας στις ΤΠΕ.

Την τελευταία 25ετία, ο κ. Γκρίτζαλης έχει διευθύνει ή συμ­με­τάσχει σε περισσό­τε­ρα από 100 έρ­­­γα Ε&ΤΑ σε θέματα α­­­σφά­­λειας πλη­­­ρο­­φο­ρι­α­­κών συστημάτων, προ­στασίας της ιδιω­τι­κό­τη­τας και ελέγχου και α­ξι­ο­λό­­γησης της α­σφά­λειας συστημάτων, ε­πι­κοινωνιών και υποδομών κλπ. Τα έργα αυτά υ­πο­στη­­ρίχθη­καν­/­χρη­μα­τοδοτήθηκαν από διεθνείς και εθνικούς, δη­μό­σι­ους και ιδιωτικούς οργα­νι­σμούς, μεταξύ των ο­­ποίων αναφέρονται οι: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμ­βού­λιο της Ευρώπης, CEN, Υπ. Εθνι­κής Άμυνας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Εσωτερικών, Δη­μό­­σι­ας Διοίκησης και Α­πο­­­­κέντρωσης, Υπ. Εθνικής Οικονομίας, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Υγείας, Υπ. Πολιτι­σμού, Αρχή Προ­στα­σί­ας Προ­σωπικών Δεδο­μέ­νων, Εθνική Επιτροπή Τη­λε­­­πι­κοι­νω­νι­­ών και Τα­χυδρομείων (ΕΕ­ΤΤ), Α­νώ­τατο Συμβούλιο Ε­πι­λογής Προσωπικού (Α­Σ­ΕΠ), Εμπο­ρι­­κό και Βι­ομηχανικό Ε­πι­με­λη­τήριο Α­θηνών (ΕΒΕΑ), Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Χρη­μα­­τι­στή­ριο Αξιών Α­θη­νών, ΟΤΕ, Νοσοκομεία και ΔΥΠΕ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Hel­las­­SAT, Ελ­λη­­νικός Ορ­γα­νι­σμός Τυποποίησης, Ελληνι­κά Κρα­τι­κά Ο­ρυ­κτέ­λαι­α (Ε­ΚΟ), ΕΔΟΕΑΠ, ΟΣΕ, Νο­μαρ­χι­α­κή Αυτοδιοίκηση Α­θη­νών-Πειραιώς, ΟΠΑΠ, Δι­ε­θνής Αερο­λι­μήν Αθηνών, Ernst & Young, British Pe­t­roleum, INFOQUEST, COSMOΤΕLCO, ΟΑ­ΣΑ, Αττικό Με­τρό, Τα­μεί­ο Αρ­χαι­ο­­λογικών Πόρων,  NETHOLD Hellas κλπ.

Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του κ. Γκρίτζαλη περιλαμβάνει περισσότερες από 150 επι­στη­μονικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστη­μο­νι­κά περιοδικά, συνέδρια, κε­­­­φάλαια σε βιβλία κλπ. Ελ­λη­νι­κοί και διεθνείς εκ­δοτικοί οίκοι έ­χουν δημοσιεύσει 10 μονο­γρα­­­φί­ες και βιβλία του, ορι­σμένα α­πό τα οποία δι­ανέμονται σε πλήθος Παν/μια και ΤΕΙ.

Βιβλία: